Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: zo krijgt hij informatie, maar moet hij ook zelf communiceren over de eigen werking. Iedereen blijft zo op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Leden uit het personeel:

Wesley Van Eynde – Liliane Van Bortel – Katrien De Bondt

Leden gekozen uit ouders:

Tinne Weckx – Ellen Waem – Malika Achkari

Gecoöpteerde leden:

Aglaia Schelfhaut – Hubert Cuppers

Directeur:

Karin De Belder – Sofie Van Loock